دوستدار محیط زیست

GREEN   ENERGY 

انرژاین ، انرژی آینده

تولید انرژی از زباله

فعالیت

انرژاين يك كسب و كار سبز و دوستدار محيط زيست است كه در زمينه توليد انرژي

از زباله فعاليت مي كند و از سال 1396 هجري شمسي ، درزمینه طرح توليد انرژي

از زباله فعالیت خود را آغاز نمود و بر روي طراحي و ساخت  محصولي جهت توليد

انرژي از زباله كارکرد و آن را به صورت يك دستگاه در دانشگاه  صنعتی  شریف

توسعه داده و اجرا نمود درواقع اين دستگاه از زباله هاي تر، انرژي به صورت  گاز

و برق و آب به دست مي دهد .