دوستدار محیط زیست

GREEN   ENERGY 

انرژاین ، انرژی آینده

تولید انرژی از زباله

فعالیت

انرژاين يك كسب و كار سبز و دوستدار محيط زيست است كه در زمينه توليد انرژي

از زباله فعاليت مي كند و از سال 1389 هجري شمسي ، درزمینه طرح توليد انرژي

از زباله فعالیت خود را آغاز نمود و بر روي طراحي و ساخت  محصولي جهت توليد

انرژي از زباله كارکرد و آن را به صورت يك دستگاه  توسعه داده و اجرا نمود در

واقع اين دستگاه از زباله ها ، انرژي به صورت  گاز و برق و آب به دست مي دهد .